འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2018ལོའི་ཟླ་10ཚེས་16ཉིན།
༄༅།།པད་མ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཨོ་སི་ཁྲུ་རི་ཡར་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

  འགོ་བརྗོད་གསར་འགྱུར།  

  འཕྲིན་གསར་གཡུ་ཡི་མེ་ལོང་།  

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན།

བོད་ལྗོངས། མཚོ་སྔོན། སི་ཁྲོན། ཀན་སུའུ། ཡུན་ནན།

ཕུན་ཚོགས་དྲ་སྦྲེལ།